โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Symposium on Graduate Student Development

โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565โครงการ "แนะนำการขอทุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 "

 1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

กำหนดการ : Schedule

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

09.00 – 09.30 น.
เข้าสู่ระบบ Zoom Conference
09.30 – 10.30 น.
แนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม) และทีมงาน
10.30 – 11.45 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอทุนจากผู้รับทุน ดังนี้
- ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
- ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563
11.45 – 12.15 น.
ซักถาม
12.15 น.
ปิดโครงการ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการแจ้งความจำนง

กำหนดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ( แบบตอบรับ online )

แบบตอบรับเข้าร่วมและแบบประเมินโครงการ

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล : Rationale

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ในครั้งนี้เป็นการเปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งสามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทุนอย่างทั่วถึง และสามารถสมัครขอทุนได้ทันตามวันเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดจัดกิจกรรมแนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์ : Objectives

 1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการขอทุน และข้อมูลต่าง ๆ ของทุนอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เตรียมตัวยื่นสมัครขอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ทุนเป้าหมาย

 1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 24

รูปแบบกิจกรรม : Activities

การบรรยายโดยวิทยากร และถาม-ตอบ

ผู้เข้าร่วมอบรม : Participants

 1. นักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา แผนทำวิทยานิพนธ์ ที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วิทยากร

 • ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นักศึกษาผู้ได้รับทุนจาก วช.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอทุนจากแหล่งทุน
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอทุนจาก วช. ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการเขียนขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกอื่นได้

ติดต่อสอบถาม : Contact

ติดต่อสอบถาม

 1. คุณสมศรี หลีวิจิตร อีเมล์ : somsri.l@psu.ac.th โทร. 0-7428-6983
 2. คุณพรพิมล ทองฉิม อีเมล์ : phonpimon.d@psu.ac.th โทร. 0-7428-6996
เพิ่มเพื่อน

โครงการ "เคลียร์ ชัดๆ ทำอย่างไรตรวจครั้งเดียวผ่านกับ Turnitin"

ผ่านระบบ Zoom Conference และ Facebook Live "GraduateSchool.PSU"

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.15 - 11.00 น.

09.15 – 09.30 น.
ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมระบบ Zoom Conference
09.30– 10.30 น.
มุมมองการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
10.30-11.00 น.
ซักถาม และปิดโครงกร
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการแจ้งความจำนง

กำหนดส่งแบบตอบรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 (แบบตอบรับ online)

แบบตอบรับเข้าร่วมและแบบประเมินโครงการ

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้การค้นคว้าหาข้อมูลสามารถทำได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูล แต่การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยมิรู้ตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดผลงานของผู้อื่น ทำให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงและฟ้องร้องกันในภายหลังได้ และ จากข้อมูลการส่งตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) จำนวนการส่งตรวจภาพรวม จำนวน 1,588 ครั้ง มีผลการตรวจผ่านในครั้งเดียว 57.24% จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปยังมีจำนวนมาก ทำให้โอกาสในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาล่าช้าออกไป เนื่องจากผลงานยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทาง และมุมมองการตรวจจากผู้ตรวจบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรมในการทำผลงานวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาที่ตรวจสอบ Turnitin สามารถตรวจผ่านในครั้งเดียวเพิ่มขึ้น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “เคลียร์ ชัดๆ ทำอย่างไรตรวจครั้งเดียวผ่านกับ Turnitin

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางและมุมมองการตรวจจากผู้ตรวจบัณฑิตวิทยาลัย
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรมในการทำผลงานวิชาการ
 3. เพื่อให้นักศึกษาที่ส่งตรวจ Turnitin สามารถผ่านการตรวจในครั้งเดียว

รูปแบบกิจกรรม

การบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้เข้าร่วมอบรม

นักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิทยาเขต

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม
 2. ลดจำนวนการส่งตรวจผลงานซ้ำ

ติดต่อสอบถาม : Contact

ติดต่อสอบถาม

 1. คุณสมศรี หลีวิจิตร อีเมล์ : somsri.l@psu.ac.th โทร. 0-7428-6983
 2. คุณพรพิมล ทองฉิม อีเมล์ : phonpimon.d@psu.ac.th โทร. 0-7428-6996
เพิ่มเพื่อน

โครงการ "การเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

ผ่านระบบ Zoom Conference

กำหนดการอบรม

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 - 16.30 น.

08.45 – 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมระบบ Zoom Conference
09.00 – 09.15 น.
กล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.15– 12.00 น.
บรรยายการเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.15 น.
ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อการนำเสนอผลงาน
16.15-16.30 น.
ซักถาม และปิดโครงการ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการแจ้งความจำนง

กำหนดส่งแบบตอบรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2564 (แบบตอบรับ online)

แบบตอบรับเข้าร่วมและแบบประเมินโครงการ

วิดีโอบันทึกการอบรม ภาคปฎิบัติ

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

ผลการศึกษาค้นคว้า การทดสอบ วิจัย หรือสร้างสิ่งนวัตกรรม ผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นเพื่อให้องค์ความรู้หรือข้อมูลใหม่เหล่านั้นได้ถ่ายทอดให้เป็นที่รู้จัก รับรู้ หรือเป็นแหล่งข้อมูลให้ทุกคนได้ศึกษา นั้นก็คือ การเผยแพร่ผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอข้อมูลในแบบนิทรรศการ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอในแบบปากเปล่า (Oral Presentation) การเผยแพร่ผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การนำเสนอเป็นที่สนใจ เข้าใจง่าย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือข้อมูลผลงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ทำให้การนำเสนอเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น เป็นการนำเสนอผ่านออนไลน์มากขึ้น ทำให้นักศึกษาจะต้องปรับตัวมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางในเตรียมตัวการนำเสนอผลงาน หรือการเผยแพร่ผลงานรูปใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อแนะนำวิธีการเสนอผลงาน ทักษะการเสนอผลงาน การเตรียมตัวเสนอผลงาน เทคนิคต่างๆ และการใช้สื่อต่าง ๆ มาประกอบในการเสนอผลงานให้เป็นที่น่าสนใจ รวมทั้งเพื่อทำให้ตนเองเกิดความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอผลงานให้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทาง และวิธีการเตรียมตัวในการเสนอผลงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และเทคนิคต่าง ๆ ในการเสนอผลงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการอ้างอิงการใช้สื่อหรือข้อมูลที่ถูกต้อง

รูปแบบกิจกรรม

บรรยาย และฝึกปฏิบัติ ผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้เข้าร่วมอบรม

นักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิทยาเขต

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทาง และวิธีการเตรียมตัวในการเสนอผลงาน
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการเสนอผลงาน เพื่อให้การเสนอผลงานเป็นที่น่าสนใจ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเสนอผลงาน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการอ้างอิงการใช้สื่อหรือข้อมูลที่ถูกต้อง

ติดต่อสอบถาม : Contact

ติดต่อสอบถาม

 1. คุณสมศรี หลีวิจิตร อีเมล์ : somsri.l@psu.ac.th โทร. 0-7428-6983
 2. คุณพรพิมล ทองฉิม อีเมล์ : phonpimon.d@psu.ac.th โทร. 0-7428-6996
เพิ่มเพื่อน

โครงการ "แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 "

ผ่านระบบ Zoom Conference

กำหนดการ : Schedule

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

10.00 – 10.10 น.
เข้าสู่ระบบ Zoom Conference
10.10 – 10.40 น.
แนะนำทุนวิจัยมหามหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ประสานงานโครงการฯ
10.40– 11.00 น.
ซักถาม
11.00 น.
ปิดโครงการ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการแจ้งความจำนง

กำหนดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ( แบบตอบรับ online )

แบบตอบรับเข้าร่วมและแบบประเมินโครงการ

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล : Rationale

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 ในระดับปริญญาโท ซึ่งสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นั้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทุนอย่างทั่วถึง และสามารถสมัครขอทุนได้ทันตามวันเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดจัดจัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 ขึ้น

วัตถุประสงค์ : Objectives

 1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทุนอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ยื่นสมัครขอทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

รูปแบบกิจกรรม : Activities

การบรรยายโดยวิทยากร และถาม-ตอบ

ผู้เข้าร่วมอบรม : Participants

 1. นักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา แผนทำวิทยานิพนธ์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ประสานงานโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอทุนจากแหล่งทุน
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอทุนจาก วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการเขียนขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกอื่นได้

ติดต่อสอบถาม : Contact

ติดต่อสอบถาม

 1. คุณสมศรี หลีวิจิตร อีเมล์ : somsri.l@psu.ac.th โทร. 0-7428-6983
 2. คุณพรพิมล ทองฉิม อีเมล์ : phonpimon.d@psu.ac.th โทร. 0-7428-6996
เพิ่มเพื่อน
Graduate School, Prince of Songkla University ©2015 Allrights reserved
10th-11th Floor, Building 2, Learning Resources Center,
Prince of Songkla University, Hat Yai campus, Hat Yai, Songkhla 90112 Thailand
Tel.+66 0-7428-6983 E-mail : grad@group.psu.ac.th