ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าแรก :: ระบบการตรวจสอบการรับทุนของนักศึกษา ::
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
เข้าสู่ระบบ
Username *
Password
||
* ใช้ UserName และ Password ของ PSU Passport
ระบบนี้เปิดให้เจ้าหน้าที่คณะ/สาขาวิชาที่แจ้งสิทธิ์มาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือ ผู้บริหารของคณะ
หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (wimonrat.d@psu.ac.th/somsri.l@psu.ac.th)
 
 ทดสอบการทำงานของระบบโดย Windows7 (Mozzila FireFox, Google Chrome, Internet Explorer) มีปัญหาการใช้งานระบบ โทร. 6995 (wimonrat.d@psu.ac.th)
 
All Rights Reserved, Copyright © 2009 Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6987, 0-7428-6996
E-mail : grad@group.psu.ac.th