• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,148 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,408
 • ปัตตานี : 534
 • ภูเก็ต : 96
 • สุราษฏร์ธานี : 74
 • ตรัง : 36
 • ป.เอก : 918
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 318
 • ป.โท : 1,901
 • ป.บัณฑิต : 11
 • นักศึกษาไทย : 2,744
 • นักศึกษาต่างชาติ : 404
 
1,320

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,218
อาจารย์ผู้สอน : 102

 • ศาสตราจารย์ : 32
 • รองศาสตราจารย์ : 244
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 527
 • อาจารย์ : 513
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,205
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 115
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 579
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 368
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 205
 • ไม่ระบุ : 168
 
161
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 123
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 1
 • ป.เอก : 51
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 3
 • ป.โท : 105
 • ป.บัณฑิต : 2
 • หลักสูตรปกติ : 132
 • หลักสูตรนานาชาติ : 29
 
ปีการศึกษา 2564
331
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 146
 • ระดับนานาชาติ : 57
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 72
 • ระดับนานาชาติ : 54
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6110220136 นางสาวณัฐธิดา รักบรรจง สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ : ปริญญาโท วันที่ 04/02/2565 เวลา 13:30-15:30 น.
2. 5910330031 นายธนัญญ์ เพชรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ปริญญาเอก วันที่ 02/02/2565 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 6210420006 นางสาวคริตรา หนูวิลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : ปริญญาโท วันที่ 29/01/2565 เวลา 13:30-15:30 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th