• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,831 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,816
 • ปัตตานี : 840
 • ภูเก็ต : 83
 • สุราษฏร์ธานี : 72
 • ตรัง : 20
 • ป.เอก : 849
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 339
 • ป.โท : 2,303
 • ป.บัณฑิต : 340
 • นักศึกษาไทย : 3,462
 • นักศึกษาต่างชาติ : 369
 
1,334

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,215
อาจารย์ผู้สอน : 119

 • ศาสตราจารย์ : 36
 • รองศาสตราจารย์ : 249
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 572
 • อาจารย์ : 474
 • อื่นๆ : 3
 • ป.เอก : 1,195
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 139
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 607
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 378
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 215
 • ไม่ระบุ : 134
 
155
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 117
 • ปัตตานี : 23
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 51
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 101
 • ป.บัณฑิต : 1
 • หลักสูตรปกติ : 128
 • หลักสูตรนานาชาติ : 27
 
ปีการศึกษา 2562
475
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 195
 • ระดับนานาชาติ : 71
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 117
 • ระดับนานาชาติ : 85
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6010620039 นางสาวพรวิกา มากวิจิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2563 เวลา 13:30-16:30 น.
2. 6010720012 นายสุรัติ สังข์แก้ว สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 02/06/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 5710130031 นางศรีวรรณ ขำตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาเอก วันที่ 01/06/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5811130002 พระวิจักร์ พงษ์พันธ์ สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม : ปริญญาเอก วันที่ 01/06/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 5910721005 นางสาวปรียานุช รัตนพงศ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 01/06/2563 เวลา 13:30-16:30 น.
6. 5910720015 นางสาวมาฟูซอล กะจิ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 29/05/2563 เวลา 13:00-15:00 น.
7. 6140320107 นางสาวอรทัย แดงสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 29/05/2563 เวลา 13:30-16:30 น.
8. 5720430012 นางพัทธ์ธีรา รัตนชัย สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาเอก วันที่ 28/05/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
9. 5910130038 Miss May Thu สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก วันที่ 28/05/2563 เวลา 10:00-12:00 น.
10. 5910330021 Mrs. Jingyi Xu สาขาวิชาระบาดวิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 28/05/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
11. 5910721008 นางสาววรรษมน ขวัญพรหม สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 28/05/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th