• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,268 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,511
 • ปัตตานี : 554
 • ภูเก็ต : 96
 • สุราษฏร์ธานี : 79
 • ตรัง : 28
 • ป.เอก : 898
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 318
 • ป.โท : 2,041
 • ป.บัณฑิต : 11
 • นักศึกษาไทย : 2,898
 • นักศึกษาต่างชาติ : 370
 
1,388

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,270
อาจารย์ผู้สอน : 118

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 259
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 576
 • อาจารย์ : 512
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,252
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 136
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 617
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 387
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 224
 • ไม่ระบุ : 160
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 122
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 1
 • ป.เอก : 51
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 3
 • ป.โท : 104
 • ป.บัณฑิต : 2
 • หลักสูตรปกติ : 132
 • หลักสูตรนานาชาติ : 28
 
ปีการศึกษา 2563
942
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 341
 • ระดับนานาชาติ : 163
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 201
 • ระดับนานาชาติ : 227
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6110920015 นายภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน : ปริญญาโท วันที่ 24/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
2. 5910721003 นางสาวธีรนุช พรหมจันทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 23/09/2564 เวลา 13:00-16:00 น.
3. 5910630010 Mister Md. Arefin Rahman สาขาวิชาวาริชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 22/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5910720018 นางสาววิลาสินี สงวนสัจพงษ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 22/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 6210620036 Mister Khabele Zacharia Ntlopo สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน : ปริญญาโท วันที่ 22/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
6. 6211120010 นางสาวถนอมรัตน์ ประไพอักษร สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 22/09/2564 เวลา 13:00-16:00 น.
7. 6010620027 นางสาวพันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน : ปริญญาโท วันที่ 21/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
8. 6240320505 นางสาววัชราพรรณ สว่างศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ : ปริญญาโท วันที่ 21/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
9. 6110420055 นางสาวอุษา จันทร์สุทธิ์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก : ปริญญาโท วันที่ 20/09/2564 เวลา 13:30-15:30 น.
10. 6110730011 นางสาววรรณนิสา บุญไหล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 20/09/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 6110220092 นายอาทิตย์ พิกุลงาม สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 14/06/2564
  การสังเคราะห์มอนอเมอร์ประเภทเมทาคริลาไมด์ที่มีหมู่ควอเทอนารีแอมโมเนียมและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เพื่อใช้เป็นสารยึดติดทางทันตกรรม
Synthesis of antibacterial quaternary ammonium-containing methacrylamide-based monomers for dental resin adhesive
2. 6120420009 นายฟะห์ครี สาอะ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 20/08/2564
  ระเบียบการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยอิหม่ามอัลบะเฆาะวีย์และอิหม่ามอิบนุอาดิล:กรณีศึกษาเปรียบเทียบสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ
Method of Quranic Exegesis by Imamal-Baghawiy and Imam Ibnu Adil: A Comparative Study of Surah al-Bagarah
3. 6010130020 นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 30/08/2564
  การพัฒนาสมบัติเชิงกลของแผ่นรองฝ่าเท้ายางธรรมชาติเพื่อลดความดันฝ่าเท้า
Mechanical Property Development of Natural Rubber Insole for Plantar Pressure Reduction
4. 6010022004 นายปฐมพร บุญโล่ง สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 03/09/2564
  ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในเหตุผลเชิงปฏิบัติของพุทธศาสนาเถรวาทไทย
Cultural Violence in Practical Reason of Thai Theravada Buddhism
5. 6110930015 Mister Md Hafiz All Amin สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 20/08/2564
  Bird's Nest Green Roof in a Multifunctional Building for Sustainable Environment in Southern Thailand
Bird's Nest Green Roof in a Multifunctional Building for Sustainable Environment in Southern Thailand
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th