การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5720120606 นางสาวปทุมรัตน์ บัวแก้ว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : ปริญญาโท วันที่ 22/02/2562 เวลา 10:00-13:00 น.
2. 5910420045 นางศิรันยา รอดเจริญ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ปริญญาโท วันที่ 20/02/2562 เวลา 13:00-15:00 น.
3. 5910220038 นางสาวนุสนา แหละหมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ 18/02/2562 เวลา 09:00-11:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220159 นางสาวปิยาภรณ์ สุขใส สาขาวิชาสัตววิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 18/01/2562
  กิจกรรมของค้างคาวในภูมิทัศน์เกษตรในภาคกลางของประเทศไทย
Bat Activity in an Agricultural Landscape in Central Thailand
2. 5910820007 นางสาวณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ Mutans Streptococci ในเด็กเล็ก : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Use of Milk Powder Contained Probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 for Reducing Mutans Streptococci in Young Children: A Randomized Controlled Trail
3. 5910820011 นางสาวปิยวดี บุตตะจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิด ในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนม
Bitewing Radiographic Characteristics in Predicting Surface Cavitation of Approximal Carious Lesions of Primary Molars
4. 5910521701 นางสาวปวีณา ลมุลศรี สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 26/12/2561
  ผลกระทบของการจัดการความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
The Influences Risk Management on Performance Measured by Balanced Scorecard of Savings Cooperatives in Thailand
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th