การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5610721015 นางสาวฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 21/12/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
2. 5720420010 นายฟาริส สือรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 21/12/2561 เวลา 14:00-16:00 น.
3. 5720420012 นายยามูดิน สาและ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 21/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5910820006 นางสาวชวรชต์ มาไพศาลสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 21/12/2561 เวลา 10:00-12:00 น.
5. 5610721013 นางสาวรตินันท์ พันธนียะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 20/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
6. 5720420041 นายโมหะมัดรูฟานี บาเหะ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 20/12/2561 เวลา 13:30-16:00 น.
7. 5810120082 นางสาวนัทธมน อยู่เป็นสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : ปริญญาโท วันที่ 20/12/2561 เวลา 13:00-15:00 น.
8. 5810220095 นางสาวธัญญาพร ค้ำชู สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 20/12/2561 เวลา 11:00-14:00 น.
9. 5910120129 Mr. Rahmad Inca Liperda สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท วันที่ 20/12/2561 เวลา 10:00-12:00 น.
10. 5620130009 นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : ปริญญาเอก วันที่ 19/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
11. 5720420105 นายมูฮัมหมัดอารีฟ แวสาแล สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
12. 5720420135 นางสาวไอเสาะ เจ๊ะอาลี สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 13:30-16:30 น.
13. 5810620031 นายอัครพล ยินเจริญ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
14. 5910023008 Mr. S.M. Oasiqul Azad สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
15. 5910120027 นางสาวทักษพร ประเศรษโฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 10:00-12:00 น.
16. 5910120115 Mr. Lehuang Zong สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
17. 5910620002 Miss Afdholiatus Syafaah สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ : ปริญญาโท วันที่ 19/12/2561 เวลา 13:30-16:30 น.
18. 5610430004 นางสาวกัญญาณัฐ สุภาพร สาขาวิชาการพยาบาล : ปริญญาเอก วันที่ 18/12/2561 เวลา 13:00-15:00 น.
19. 5810220062 นางสาวรัชฎาพร เกื้อสุข สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 18/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
20. 5820220633 นายสุไลมาน เจ๊ะและ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม : ปริญญาโท วันที่ 18/12/2561 เวลา 17:00-20:00 น.
21. 5910120084 Miss Hnin Phyu Khaing สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ : ปริญญาโท วันที่ 18/12/2561 เวลา 09:00-11:30 น.
22. 5910220099 Miss Sophy Phlay สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 18/12/2561 เวลา 14:00-17:00 น.
23. 5920320008 Mr.Muhamad Rifki Taufik สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย : ปริญญาโท วันที่ 18/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
24. 5710620037 นายวิโรจน์ คงอาษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 10:00-13:00 น.
25. 5910120048 นายกฤตยชญ์ เยรานี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 10:30-12:30 น.
26. 5910320010 นายอธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 14:00-17:00 น.
27. 5910820007 นางสาวณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 08:30-10:30 น.
28. 5910820011 นางสาวปิยวดี บุตตะจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 10:30-12:00 น.
29. 5920120263 นางสาวมัรยัม บือซา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 13:00-16:00 น.
30. 5920120265 นายสพวัง มาซา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 17/12/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5620430005 นายอิสมาแอ สนิ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 04/12/2561
  รูปแบบและแนวทางการกำกับดูแลชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Model and Guidelines for the Shariah Supervision of Islamic Bank of Thailand
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th