การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5910220083 นายอดิศักดิ์ คีรีรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ : ปริญญาโท วันที่ 25/10/2561 เวลา 10:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5410930028 นายจรรยวรรธ สุธรรมา สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 08/10/2561
  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนตามลักษณะนิเวศภูมิทัศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
A Model of Community-based ecotourism management based on landscape ecology in Southern Thailand
2. 5811020019 นางสาวบุศรา ศรีเปารยะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 14/09/2561
  ความหลากหลาย การดื้อยาปฏิชีวนะ และยีนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากฟาร์มไก่ โรงเชือดไก่ และร้านค้าปลีก
Diversity, antibiotic resistance and virulence-associated genes of Salmonella spp. from Broiler frams, slaughterhouses and retails
3. 5930122014 นายปิยะพันธ์ บุญเนือง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 06/08/2561
  กลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
Hotel Marketing Strategies for Indian Market in Phuket
4. 5930222002 Miss Putri Fajriati สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 05/10/2561
  Risk Assessment of Heavy Metals in Shellfish at Saphan Hin, Phuket, Thailand
Risk Assessment of Heavy Metals in Shellfish at Saphan Hin, Phuket, Thailand
5. 5811020025 Mr. Samuel Chetachukwu Adegoke สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 06/07/2561
  Development of reduced of whole-fat Coconut Milk yoghurt with Immunomodulatory property
Development of reduced of whole-fat Coconut Milk yoghurt with Immunomodulatory property
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th