• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,801 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,699
 • ปัตตานี : 898
 • ภูเก็ต : 110
 • สุราษฏร์ธานี : 74
 • ตรัง : 20
 • ป.เอก : 858
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 336
 • ป.โท : 2,252
 • ป.บัณฑิต : 355
 • นักศึกษาไทย : 3,395
 • นักศึกษาต่างชาติ : 406
 
1,341

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,217
อาจารย์ผู้สอน : 124

 • ศาสตราจารย์ : 36
 • รองศาสตราจารย์ : 246
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 560
 • อาจารย์ : 497
 • อื่นๆ : 2
 • ป.เอก : 1,197
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 144
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 620
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 376
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 215
 • ไม่ระบุ : 130
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 121
 • ปัตตานี : 23
 • ภูเก็ต : 8
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 105
 • ป.บัณฑิต : 1
 • หลักสูตรปกติ : 132
 • หลักสูตรนานาชาติ : 28
 
ปีการศึกษา 2561
1,032
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 309
 • ระดับนานาชาติ : 167
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 266
 • ระดับนานาชาติ : 278
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5910820012 นางสาวภัทรมน ประไพสิทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
2. 5910820021 นางสาวอุมาพร พรหมแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
3. 6010120118 นายภัทรวรรธน์ เพ็ชร์สังฆาต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 6010220038 นางสาวนิชาวดี แสนเดช สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 14:00-16:00 น.
5. 6010720015 นางสาวศิริกร ธนศักดิ์เดชา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
6. 6110220097 นางสาวรวิภา แจ้งชาติ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 22/11/2562 เวลา 12:00-14:00 น.
7. 5720320306 Mr.Xainikone Lorsomkharm สาขาวิชาเคมีประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 20/11/2562 เวลา 13:30-16:30 น.
8. 6010820003 นางสาวชิสา ตัณฑะกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 20/11/2562 เวลา 10:00-13:00 น.
9. 5710730014 นายเสถียรพงษ์ ภูผา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 19/11/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
10. 5910530009 Mister Zulfiqar Ali Jumani สาขาวิชาการจัดการ : ปริญญาเอก วันที่ 18/11/2562 เวลา 16:30-18:30 น.
11. 6010620057 นายวสิทธิ์ แซ่เตียว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน : ปริญญาโท วันที่ 18/11/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
12. 6010820004 นายทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 18/11/2562 เวลา 13:30-16:00 น.
13. 6120320304 นางสาวนูรสัลมียะห์ อีแต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 18/11/2562 เวลา 13:30-16:30 น.
14. 5910024007 นางสาวพิจาริน สมบูรณกุล สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ : ปริญญาโท วันที่ 16/11/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220159 นางสาวปิยาภรณ์ สุขใส สาขาวิชาสัตววิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 18/01/2562
  กิจกรรมของค้างคาวในภูมิทัศน์เกษตรในภาคกลางของประเทศไทย
Bat Activity in an Agricultural Landscape in Central Thailand
2. 5910820007 นางสาวณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ Mutans Streptococci ในเด็กเล็ก : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Use of Milk Powder Contained Probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 for Reducing Mutans Streptococci in Young Children: A Randomized Controlled Trail
3. 5910820011 นางสาวปิยวดี บุตตะจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิด ในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนม
Bitewing Radiographic Characteristics in Predicting Surface Cavitation of Approximal Carious Lesions of Primary Molars
4. 6120121001 นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม สาขาวิชาจิตวิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 06/11/2562
  ผลของการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น
Effect of Dramatic Therapy Program on the Enhancement of Self-esteem in Adolescents
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th