• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,406 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,455
 • ปัตตานี : 721
 • ภูเก็ต : 106
 • สุราษฏร์ธานี : 84
 • ตรัง : 40
 • ป.เอก : 846
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 333
 • ป.โท : 2,061
 • ป.บัณฑิต : 166
 • นักศึกษาไทย : 3,050
 • นักศึกษาต่างชาติ : 356
 
1,367

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,250
อาจารย์ผู้สอน : 117

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 254
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 575
 • อาจารย์ : 497
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,232
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 135
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 614
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 381
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 219
 • ไม่ระบุ : 153
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 123
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 106
 • ป.บัณฑิต : 0
 • หลักสูตรปกติ : 131
 • หลักสูตรนานาชาติ : 29
 
ปีการศึกษา 2563
491
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 195
 • ระดับนานาชาติ : 83
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 102
 • ระดับนานาชาติ : 110
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6011130003 นางสาวสกาวรัตน์ บุญวรรโณ สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม : ปริญญาเอก วันที่ 18/01/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th