• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,695 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,741
 • ปัตตานี : 720
 • ภูเก็ต : 109
 • สุราษฏร์ธานี : 85
 • ตรัง : 40
 • ป.เอก : 891
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 357
 • ป.โท : 2,279
 • ป.บัณฑิต : 168
 • นักศึกษาไทย : 3,313
 • นักศึกษาต่างชาติ : 382
 
1,364

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,245
อาจารย์ผู้สอน : 119

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 252
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 573
 • อาจารย์ : 498
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,227
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 137
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 612
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 380
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 216
 • ไม่ระบุ : 156
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 123
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 106
 • ป.บัณฑิต : 0
 • หลักสูตรปกติ : 133
 • หลักสูตรนานาชาติ : 27
 
ปีการศึกษา 2562
532
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 220
 • ระดับนานาชาติ : 80
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 132
 • ระดับนานาชาติ : 93
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6110220089 นายสุชีวิน นวลศรี สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 02/11/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
2. 5710730006 นางสาวชรินรัตน์ แซ่ชั้น สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 30/10/2563 เวลา 13:30-16:30 น.
3. 6020320402 นางสาวณัฐวลัญช์ นุเคราะห์วัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ : ปริญญาโท วันที่ 29/10/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 6110120064 นางสาวสิรภัทร บุญสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : ปริญญาโท วันที่ 29/10/2563 เวลา 09:30-12:00 น.
5. 6110120068 นางสาวฐานิตา สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : ปริญญาโท วันที่ 29/10/2563 เวลา 13:30-16:30 น.
6. 5810120080 นายอันวาร์ ราชาวนา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ปริญญาโท วันที่ 28/10/2563 เวลา 14:00-16:30 น.
7. 5810230040 นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม สาขาวิชาเคมี : ปริญญาเอก วันที่ 28/10/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
8. 5910130021 Ms Thein Gi Kyaw สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก วันที่ 28/10/2563 เวลา 14:00-16:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th