• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,223 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,471
 • ปัตตานี : 540
 • ภูเก็ต : 103
 • สุราษฏร์ธานี : 69
 • ตรัง : 40
 • ป.เอก : 851
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 333
 • ป.โท : 2,035
 • ป.บัณฑิต : 4
 • นักศึกษาไทย : 2,873
 • นักศึกษาต่างชาติ : 350
 
1,369

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,253
อาจารย์ผู้สอน : 116

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 254
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 573
 • อาจารย์ : 501
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,235
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 134
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 612
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 381
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 221
 • ไม่ระบุ : 155
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 123
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 106
 • ป.บัณฑิต : 0
 • หลักสูตรปกติ : 131
 • หลักสูตรนานาชาติ : 29
 
ปีการศึกษา 2563
603
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 235
 • ระดับนานาชาติ : 109
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 131
 • ระดับนานาชาติ : 126
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6110120022 นางสาวสุทธิวรรณ แก้วช่วย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท วันที่ 20/04/2564 เวลา 13:00-16:00 น.
2. 6110220061 นางสาวฑิมพิกา เทพสุวรรณ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ : ปริญญาโท วันที่ 20/04/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 6110320008 นางสาวศิวัตรา พฤกษะศรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : ปริญญาโท วันที่ 20/04/2564 เวลา 13:00-16:00 น.
4. 6010920032 นายภฤศยศ จิตต์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน : ปริญญาโท วันที่ 19/04/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 6210920009 Miss Sozan Mohamed Mahdy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท วันที่ 19/04/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th