การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5810720009 นายสุรเชษฎ์ เดชมณี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 24/08/2561 เวลา 13:00-16:30 น.
2. 5910120019 Mr. So Pyay สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : ปริญญาโท วันที่ 23/08/2561 เวลา 11:00-14:30 น.
3. 5710820019 นางสาวพิมพ์อร อำนาจวิจิตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ 20/08/2561 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5920420005 Mr.Omar Kalifa Fofana สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 20/08/2561 เวลา 13:30-16:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5710830002 นางสาวผุสดี ภู่สุนทรสกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาเอก วันที่ส่งเล่ม : 25/07/2561
  ผลของแรงสั่นขนาดต่ำความถี่สูงร่วมกับแรงกดต่อการแสดงออกของสารสื่อกลางในการปรับรูปร่างกระดูกในเซลล์เพาะเลี้ยงเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์
The effects of low magnitude high frequency mechanical vibration combined with compressive force on the expression of bone remodeling mediators in human periodontal ligament cells in vitro
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th