การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5910220100 นายกีรติ กิตติวัฒนาวงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา : ปริญญาโท วันที่ 27/08/2562 เวลา 13:00-15:00 น.
2. 6010120075 นายธนากรณ์ สุขคะโต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ปริญญาโท วันที่ 26/08/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
3. 6010220094 Miss Miftah Nurrokhimah สาขาวิชาเคมี : ปริญญาโท วันที่ 23/08/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
4. 5820320603 นางสาวรัตนา สาทะกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง : ปริญญาโท วันที่ 22/08/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220159 นางสาวปิยาภรณ์ สุขใส สาขาวิชาสัตววิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 18/01/2562
  กิจกรรมของค้างคาวในภูมิทัศน์เกษตรในภาคกลางของประเทศไทย
Bat Activity in an Agricultural Landscape in Central Thailand
2. 5910820007 นางสาวณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ Mutans Streptococci ในเด็กเล็ก : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Use of Milk Powder Contained Probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 for Reducing Mutans Streptococci in Young Children: A Randomized Controlled Trail
3. 5910820011 นางสาวปิยวดี บุตตะจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิด ในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนม
Bitewing Radiographic Characteristics in Predicting Surface Cavitation of Approximal Carious Lesions of Primary Molars
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th