การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5510230043 นายจักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 29/04/2562 เวลา 14:00-17:00 น.
2. 5810121044 นายปิยวัฒน์ มณีนวล สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปริญญาโท วันที่ 29/04/2562 เวลา 10:00-12:00 น.
3. 5910520501 นายกันติทัต โกมลเสนาะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 27/04/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5810330025 นายอธิบ ตันอารีย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 26/04/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 5810520502 นางสาวสินิทธ์นาฏ สร้อยทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 26/04/2562 เวลา 10:00-12:00 น.
6. 5810620016 นายธรานันท์ คงกะพันธ์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 25/04/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
7. 5910721009 นางสาวสวิตตา จังโหลนราช สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ปริญญาโท วันที่ 25/04/2562 เวลา 12:00-16:00 น.
8. 5720420024 นายนุฮ มะ สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 09:00-12:00 น.
9. 5720420042 นายอิบรอเฮม บาราเฮง สาขาวิชาอิสลามศึกษา : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 13:00-16:30 น.
10. 5810120076 นางสาวกันยารัตน์ ไชยบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 13:00-15:00 น.
11. 5810120084 นายจตุวิทย์ สุวรรณรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 15:00-17:00 น.
12. 5810220001 Mr. Adesola Julius Tola สาขาวิชาชีวเคมี : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 13:00-16:00 น.
13. 5920320501 Mr.Edy Kurniawan สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 23/04/2562 เวลา 08:30-12:30 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220159 นางสาวปิยาภรณ์ สุขใส สาขาวิชาสัตววิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 18/01/2562
  กิจกรรมของค้างคาวในภูมิทัศน์เกษตรในภาคกลางของประเทศไทย
Bat Activity in an Agricultural Landscape in Central Thailand
2. 5910820007 นางสาวณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ Mutans Streptococci ในเด็กเล็ก : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Use of Milk Powder Contained Probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 for Reducing Mutans Streptococci in Young Children: A Randomized Controlled Trail
3. 5910820011 นางสาวปิยวดี บุตตะจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 28/12/2561
  ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิด ในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนม
Bitewing Radiographic Characteristics in Predicting Surface Cavitation of Approximal Carious Lesions of Primary Molars
4. 5720420105 นายมูฮัมหมัดอารีฟ แวสาแล สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 17/04/2562
  การประยุกต์ใช้หลักวะสะฏียะฮฺในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
Application of Wasatiyah Principles in Management of School's Administrator in Islamic Private School in Pattani Province
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th