• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,735 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,656
 • ปัตตานี : 889
 • ภูเก็ต : 95
 • สุราษฏร์ธานี : 75
 • ตรัง : 20
 • ป.เอก : 862
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 333
 • ป.โท : 2,191
 • ป.บัณฑิต : 349
 • นักศึกษาไทย : 3,341
 • นักศึกษาต่างชาติ : 394
 
1,350

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,226
อาจารย์ผู้สอน : 124

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 250
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 567
 • อาจารย์ : 493
 • อื่นๆ : 3
 • ป.เอก : 1,205
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 145
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 621
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 381
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 215
 • ไม่ระบุ : 133
 
160
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 121
 • ปัตตานี : 23
 • ภูเก็ต : 8
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 105
 • ป.บัณฑิต : 1
 • หลักสูตรปกติ : 132
 • หลักสูตรนานาชาติ : 28
 
ปีการศึกษา 2562
334
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 137
 • ระดับนานาชาติ : 56
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 71
 • ระดับนานาชาติ : 64
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5910320018 นายกิจจา ปลื้มสวาสดิ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาโท วันที่ 23/01/2563 เวลา 13:00-16:00 น.
2. 5710930002 นายกาญจน์ เพียรเจริญ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม : ปริญญาเอก วันที่ 22/01/2563 เวลา 09:30-12:30 น.
3. 6020420111 นางสาวอัสมา หมาดหล้า สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 21/01/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 6020420114 นายมูฮำมัด บือราเฮง สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม : ปริญญาโท วันที่ 21/01/2563 เวลา 13:00-16:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
1. 5610220159 นางสาวปิยาภรณ์ สุขใส สาขาวิชาสัตววิทยา : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 18/01/2562
  กิจกรรมของค้างคาวในภูมิทัศน์เกษตรในภาคกลางของประเทศไทย
Bat Activity in an Agricultural Landscape in Central Thailand
2. 6020220613 นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม : ปริญญาโท วันที่ส่งเล่ม : 10/01/2563
  การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี
Development Guidelines for Promotion Ethical Behaviors Among Children at Pattani Home for Girls
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th