• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,881 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,970
 • ปัตตานี : 673
 • ภูเก็ต : 104
 • สุราษฏร์ธานี : 94
 • ตรัง : 40
 • ป.เอก : 1,016
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 339
 • ป.โท : 2,513
 • ป.บัณฑิต : 13
 • นักศึกษาไทย : 3,407
 • นักศึกษาต่างชาติ : 473
 
1,369

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,252
อาจารย์ผู้สอน : 117

 • ศาสตราจารย์ : 37
 • รองศาสตราจารย์ : 254
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 574
 • อาจารย์ : 500
 • อื่นๆ : 4
 • ป.เอก : 1,234
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 135
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 612
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 381
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 221
 • ไม่ระบุ : 155
 
162
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 125
 • ปัตตานี : 22
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 52
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 3
 • ป.โท : 106
 • ป.บัณฑิต : 1
 • หลักสูตรปกติ : 133
 • หลักสูตรนานาชาติ : 29
 
ปีการศึกษา 2563
821
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 311
 • ระดับนานาชาติ : 141
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 188
 • ระดับนานาชาติ : 173
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 6210220058 Mister Dorji Wangchuk สาขาวิชาชีววิทยา : ปริญญาโท วันที่ 25/06/2564 เวลา 08:30-12:00 น.
2. 6210220075 Mister Jigme Tshewang สาขาวิชาชีววิทยา : ปริญญาโท วันที่ 25/06/2564 เวลา 08:30-12:00 น.
3. 6110330010 Mister Myo Minn Oo สาขาวิชาระบาดวิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 24/06/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 6110330013 Mrs. Limei Zhang สาขาวิชาระบาดวิทยา : ปริญญาเอก วันที่ 23/06/2564 เวลา 09:00-12:00 น.
5. 6210320021 นายทรงยศ ราชบริรักษ์ สาขาวิชาระบาดวิทยา : ปริญญาโท วันที่ 21/06/2564 เวลา 10:30-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th