• ข้อมูลนักศึกษา
 • ข้อมูลอาจารย์
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
3,544 
คน
 • หาดใหญ่ : 2,529
 • ปัตตานี : 838
 • ภูเก็ต : 84
 • สุราษฏร์ธานี : 73
 • ตรัง : 20
 • ป.เอก : 823
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 330
 • ป.โท : 2,051
 • ป.บัณฑิต : 340
 • นักศึกษาไทย : 3,186
 • นักศึกษาต่างชาติ : 358
 
1,334

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 1,213
อาจารย์ผู้สอน : 121

 • ศาสตราจารย์ : 36
 • รองศาสตราจารย์ : 249
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 571
 • อาจารย์ : 475
 • อื่นๆ : 3
 • ป.เอก : 1,193
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 0
 • ป.โท : 141
 • ป.บัณฑิต : 0
 • ป.ตรี : 0
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 609
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ : 377
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ : 214
 • ไม่ระบุ : 134
 
159
หลักสูตร
 • หาดใหญ่ : 121
 • ปัตตานี : 23
 • ภูเก็ต : 7
 • สุราษฏร์ธานี : 8
 • ตรัง : 0
 • ป.เอก : 51
 • ป.บัณฑิตชั้นสูง : 2
 • ป.โท : 105
 • ป.บัณฑิต : 1
 • หลักสูตรปกติ : 132
 • หลักสูตรนานาชาติ : 27
 
ปีการศึกษา 2562
468
ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ระดับชาติ : 192
 • ระดับนานาชาติ : 71
ประชุมวิชาการ
 • ระดับชาติ : 113
 • ระดับนานาชาติ : 85
การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1. 5910130038 Miss May Thu สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ปริญญาเอก วันที่ 02/04/2563 เวลา 10:00-12:00 น.
2. 5910330017 นางภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 02/04/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
3. 6011120024 นางสาววิภาวี รัตนานุกูล สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ : ปริญญาโท วันที่ 01/04/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
4. 5710230018 นางสาวรัชนิดา ประพาฬรัตน์ สาขาวิชาชีวเคมี : ปริญญาเอก วันที่ 31/03/2563 เวลา 13:00-16:00 น.
5. 6210730002 นางสาวเกศราภรณ์ ปานแดง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : ปริญญาเอก วันที่ 31/03/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
6. 5510230017 นายหิรัญ แซ่ลิ่ม สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ : ปริญญาเอก วันที่ 30/03/2563 เวลา 13:00-16:00 น.
7. 5810230009 นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ : ปริญญาเอก วันที่ 30/03/2563 เวลา 09:00-12:00 น.
       
วิทยานิพนธ์ใหม่
     

All Rights Reserved, Copyright © 2006, Graduate School, Prince of Songkla University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7428-6981-5,8
E-mail : grad@group.psu.ac.th